แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ


 

 

คำชี้แจง : จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลองค์กรที่มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสมาชิกที่มีเป้าหมายร่วมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม อันจะนำไปสู่การวางแผน / การสนับสนุน/การส่งเสริม/การยกย่อง และความร่วมมือในโอกาสต่าง เพื่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม